ທ່ຽວໂຮງງານ

ການຜະລິດ

production (1)
dav
dav
production (11)
production (7)
equipment (11)

ອຸປະກອນ

equipment (12)
equipment (2)
equipment (8)
equipment (6)
equipment (5)
equipment (10)

ການຂົນສົ່ງ

shipment
shippment (13)
shippment (14)
warehouse
shippment (16)
shippment (18)