ທົວໂຮງງານ

ການຜະລິດ

production (1)
dav
dav
production (11)
production (7)
equipment (11)

ອຸປະກອນ

equipment (12)
equipment (2)
equipment (8)
equipment (6)
equipment (5)
equipment (10)

ຂົນສົ່ງ

shipment
shippment (13)
shippment (14)
warehouse
shippment (16)
shippment (18)